I'll just warn you now. I don't know how to use a computer. Usagi Tsukino (Sailor Moon)

Hello everyone, I'm Nika!